Slovníky a zdroje

Pro rozhodnutí, zda dané podst. jméno zařadit do slovníku SF, je určující jeho přítomnost v oficiálně schválených zdrojích, kterými jsou:

1. Slovník spisovného jazyka českého, Academia 1989
2. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia 2009
3. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, Academia, Praha 1998
4. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2, Academia, Praha 2004

5. Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 – pouze pro nepřípustné kategorie

 

Online zdroje:

Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR,
Slovník spisovného jazyka českého,
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů - Biolib,
Slovník současné češtiny, Lingea
Pravidla českého pravopisu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dalši neoficiální vyhledávací pomůcka:

Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu

 

Agregátor online zdrojů, užitečné při vyhledávání slov:

Databáze heslářů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posloupnost zdrojů z hlediska rozporů v nepřípustných kategoriích:
 
SSČ
SSČ (Lingea)
IJP (neplatí v případě zpodst. přídavných jmen)
SN1 a SN2
SSJČ
Pravidla českého pravopisu a Biolib neuvádí stylové charakteristiky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nepřípustné kategorie z vyjmenovaných zdrojů
 
a) Zastaralá slova
Nevkládají se slova ve zdrojích označená jako zastaralá (zast. †) a dříve psáno (dř. ps.). Nepřípustná jsou i slova charakterizovaná jako zastaralá v kombinaci s jinou stylovou charakteristikou, např. zast. a kniž., zast.ob. apod. Pokud však má slovo i jiný než zastaralý význam, je přípustné. Přípustnost se řídí dle posloupnosti zdrojů uvedené výše.
 
b) Řídká slova
Nevkládají se slova ve zdrojích označená jako zřídka se vyskytující (zř., *). Nepřípustnost v kombinaci s jinou stylovou charakteristikou platí jako u zastaralých slov. Pokud však má slovo i jiný než zřídka se vyskytující význam, je přípustné. Přípustnost se řídí dle posloupnosti zdrojů uvedené výše.
 
c) Nářečí
Nevkládají se slova ve zdrojích označená jako nářeční (nář., dial.). Nepřípustnost v kombinaci s jinou stylovou charakteristikou platí jako u zastaralých slov. Pokud však má slovo i jiný než nářeční význam, je přípustné. Přípustnost se řídí dle posloupnosti zdrojů uvedené výše.
 
d) Vulgární výrazy
Nevkládají se slova ve zdrojích označená jako vulg. Nepřípustnost v kombinaci s jinou stylovou charakteristikou platí jako u zastaralých slov. Pokud však má slovo i jiný než vulgární význam, je přípustné. Přípustnost se řídí dle posloupnosti zdrojů uvedené výše.
1. Pro nepřípustné kategorie zastaralá slova, řídká slova, nářečí a vulgární výrazy platí i Nový akademický slovník cizích slov (NASCS). Je-li daný výraz uveden v tomto slovníku a splňuje kritéria přípustnosti, je platný.
2. Za platné se také považují zdrobněliny vyjmenované u výrazu ve Slovníku spisovného jazyka českého, i když je platnost tohoto výrazu posuzována podle jiného zdroje z hlediska posloupnosti. Podmínkou platnosti je i přípustná stylová charakteristika konkrétní zdrobněliny, je-li uvedena.
 
e) Názvy písmen abeced
Výjimku tvoří názvy písmen řecké abecedy a hovorové názvy písmen české abecedy. Hovorové názvy písmen české abecedy vloženy jako komplet (mimo CH, Ě, W, Y)
 
f) Názvy tónů a solmizačních slabik
 
g) Vlastní jména
 
h) Zpodstatnělá přídavná jména (popř. jiné slovní druhy)
SSJČ - nejsou jako samostatné heslo, jsou uvedena pod heslem přídavného jména (jiného slovního druhu), zkratka zpodst.
SSČ - nejsou jako samostatné heslo, jsou uvedena pod heslem přídavného jména (jiného slovního druhu), bez zkratky zpodst.
IJP - není brána v potaz při posuzování platnosti dle kategorie
SSČ (Lingea) - nejsou jako samostatné heslo bez zkratky zpodst. nebo existují jako samostatné heslo s indexem 2 a více.
Nevztahuje se na zpodstatnělá slova skloňovaná dle vzoru podstatných jmen.
 
i) Sousloví - nevkládají se podst. jména ze sousloví uvedených ve slovnících (např. angina pectoris, fata morgana apod.) Podstatná jména uvedená samostatně s poznámkou "jen ve spoj." jsou platná.
 
j) Biolib - alternativní názvy taxonů označené # a nedoporučené názvy (nejsou-li uvedeny v dalších zdrojích)
 
Ucelené kategorie
a) Definice ucelené kategorie - soubor podstatných jmen vycházející z české odborné terminologie - oficiální nebo dané předpisy normativní povahy ( právní, technické apod.).
b) Zdroje - ucelené kategorie nevycházejí pouze z výše uvedených základních zdrojů, ale nesmí s nimi být v rozporu. Zdrojem může být publikace či webová stránka uvádějící výše definovanou českou odbornou terminologii.
c) Návrh ucelené kategorie - navrhovatel musí ucelenou kategorii zpracovat podle níže uvedených pravidel návrhů slov, uvést zdroj popř. zdroje a zaslat emailem na Admin.hry.Jolana@seznam.cz
d) Společnost Geewa si vyhrazuje právo odmítnout návrh ucelené kategorie bez udání důvodu.
e) Je možné podat i jednotlivé návrhy slov k doplnění vložených Ucelených kategorií. Hráč musí mít ověřeno, že daný výraz ve hře není a svůj návrh podpořit relevantním zdrojem, ve kterém je možné daný výraz spadající pod doplňovanou kategorii ověřit. Způsob navrhování zůstává stejný a právo veta společnosti Geewa není dotčeno.
 
Slovník obsahuje tyto ucelené kategorie:
Fyzikální jednotky SI
Základní měnové jednotky 
Elementární částice
Anorganická chemie
Organická chemie
Biochemie
Dílčí měnové jednotky v oběhu
Minerály
 
Zásady navrhování slov
Návrhy posílejte e-mailem na Admin.hry.Jolana@seznam.cz.
Pro přehlednost doporučujeme návrhy podávat takto:
 
navrhovaná slova psát při více návrzích pod sebou. U každého návrhu je třeba uvést jednotné i množné číslo, krátký popisek a zdroj, ve kterém se dané slovo nalézá.
pokud ve hře najdete neplatné slovo, pošlete návrh na jeho vyřazení
Zpracované návrhy ucelených kategorií s uvedením zdrojů pro ověření se podávají e-mailem na Admin.hry.Jolana@seznam.cz

Vyjádření Ústavu pro jazyk český AV ČR
k jazykovým dotazům:

Vyhotovení písemných vyjádření, expertiz a posudků je zpoplatněno a zasíláme je tazatelům poštou po předchozí telefonické či e-mailové dohodě. Máte-li zájem o tento typ placené služby, uveďte v předmětu svého e-mailu text "Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz". Na e-mail sice nejdříve obdržíte automatickou odpověď, ale pracovníci jazykové poradny Vás poté ještě budou kontaktovat.

Na Vaše jazykové dotazy rádi odpovíme telefonicky každý všední den v době 10-12 a 13-15 hodin, telefonní číslo 257 531 793.

Odpovědi na své dotazy můžete také bezplatně vyhledávat v Internetové jazykové příručce na adrese https://prirucka.ujc.cas.cz/. Pokud máte nějakou připomínku ke zpracování konkrétních hesel nebo výkladů o jazykových jevech v příručce, uvítáme ji adrese poradna@ujc.cas.cz. Za podněty k Internetové jazykové příručce Vám velice děkujeme.

Více informací najdete na stránkách https://www.jazykovaporadna.cz, kde je pro zájemce o češtinu mimo jiné připraven dotazník na téma velká písmena.


kolektiv pracovníků jazykové poradny
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 50  Praha 1